Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 rok w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego „RODO” informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HENDI POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Magazynowej 5, 62-023 Gądki.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
   • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
   • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: HENDI POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Magazynowej 5, 62-023 Gądki lub adresem e-mail: iod@hendi.pl.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa Pani/Pana w programie Pizza Forum organizowanym przez HENDI POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Magazynowej 5, 62-023 Gądki.
  5. W związku z uczestnictwem w programie Pizza Forum Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do firmy North Coast Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, Kopernik Office Buildings A.
  6. Podstawą prawną utrwalania i wykorzystywania Pani/Pana wizerunku jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2018 poz. 1191 ze zm.).
  7. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
  8. Przeniesienie praw do upublicznienia Pani/Pana wizerunku następuje w zakresie wszelkich pól eksploatacji w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
   • zwielokrotniania każdą techniką, na wszystkich znanych w chwili obecnej lub wynalezionych w przyszłości nośnikach dźwięku i obrazu,
   • rozpowszechniania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym również poprzez sieć Internet publicznego iniepublicznego wykonania i odtworzenia w jakikolwiek sposób,
   • publicznego i niepublicznego wystawienia w jakikolwiek sposób.
  9. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt 8 jest nieograniczone czasowo i terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów wszystkich innych państw UE. Przeniesienie następuje na zasadzie wyłączności.
  10. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek będą udostępnione i upubliczniane w broszurach, ulotkach, gazetkach, plakatach oraz na stronie internetowej www.hendi.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook i LinkedIn, należącym do firmy HENDI POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Magazynowej 5, 62-023 Gądki. Ponadto Pani/Pana wizerunek zostanie udostępniony i opublikowany na stronie firmy MORETTI FORNI SPA Via A.Meucci, 4 - 61037 Mondolfo (PU)
  11. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  12. Posiadają Państwo prawo do:
   • sprostowania swoich nieprawidłowych danych,
   • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
   • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
   • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
  13. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  14. Państwa dane osobowe będą przechowywane i zarchiwizowane przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.
  15. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Hendi Polska, prosimy o wypełnienie formularza i wysłanie go na adres: zapisy@pizza-forum.pl.

Kontakt